ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายชัชชัย ไชยโย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางวิชชุตา บุญดี
ครู คศ.2

นางสุรินทร์ธร วัฎฎกะโปดก
ครูผู้ช่วย